PERSONEL GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ

Pedodontist Çayyolu Çocuk Diş Kliniği

İşbu taahhütname çerçevesinde “Kişisel Veri”, Diş Hekimi Dr. Dt. Miraç Sezgi Şenol’a ait muayenehanede (Adres: Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2812. Cd. No:3 Çankaya/Ankara) gerçekleştirilen sağlık hizmet sunumu için işlenen, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü veriyi ve bilgiyi ifade etmektedir.

Personel, iş sözleşmesinin sona ermiş olması halinde dahi aşağıdaki hüküm ve kurallara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. PERSONEL, İŞVEREN’e ait klinikte çalıştığı süre boyunca, görevi nedeniyle ya da her hangi bir nedenle kendisine iletilen ya da edinmiş olduğu bilgileri ve kişisel verileri kullanırken, başta “108 sayılı Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Kişilerin Korunmasına Dair Sözleşme” olmak üzere “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hükümlerine, “Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi” hükümleri, hekimlik meslek etiği kuralları ve konu ile ilgili diğer etik kurallara ve işverenin almasını istediği önlemlere uygun davranacak ve bu yükümlülüklerin gereği olan eğitimlere katılacaktır.
  2. PERSONEL, İŞVEREN tarafından verilen yetkiye dayanarak kişisel verileri işlemesi halinde, bu görevini İŞVEREN talimatları doğrultusunda, görev kapsamındaki veri işleme amaç ve kapsamına uygun ve kişisel verilerin korunması mevzuatı ile uyumlu şekilde yerine getirecektir.
  3. PERSONEL, muayenehanede çalıştığı süre boyunca ve muayenehaneden ayrıldıktan sonra, hastalara ve yakınlarına ait başta özel nitelikteki kişisel veriler olmak üzere öğrendiği kişisel verileri, İŞVEREN’in izni olmaksızın amacı dışında işlememek ve paylaşmamakla yükümlüdür.
  4. PERSONEL, hasta verilerinin yer aldığı hiçbir evrakı işverenin izni olmaksızın muayenehane dışına çıkarmayacak, elektronik ortamda tutulan kişisel verileri depolama aygıtlarıyla veya internet kanallarıyla muayenehane dışına taşımayacaktır.
  5. PERSONEL, Kamu kurumlarından ve yargı organlarından gelebilecek kişisel veri ve bilgi taleplerini derhal İŞVEREN’e iletecek, işverenin onayı olmaksızın bu bilgileri kamu kurumları ve yargı organlarıyla dahi paylaşmayacaktır.
  6. PERSONEL, işyerinde kişisel verilerin korunmasına ilişkin herhangi bir ihlal olduğunu fark ettiğinde bunu derhal İŞVEREN’e bildirmekle yükümlüdür.
  7. PERSONEL, işi dolayısıyla erişme olanağının olduğu kişisel veri saklanan fiziksel ve elektronik ortamlara erişme yetkilerini iş akdinin son bulmasıyla kaybeder. Bu kapsamda çalışan işten ayrılmadan fiziki alanlara erişmesini sağlayan anahtar vb. araçlar ile elektronik ortamlara erişimini sağlayan şifre vb. vasıtaları İŞVEREN’e teslim eder/iptal eder.
  8. İşbu taahhütname, taraflar arasında …………………….. tarihinde imzalanan iş akdinin eki ve ayrılmaz parçası olup, İŞVEREN ve PERSONEL arasındaki iş akdi sona erse de PERSONEL’in işbu taahhütnameden kaynaklı hasta verilerini ifşa etmeme, üçüncü taraflarla paylaşmama ve muayenehanede öğrenilen özel tıbbi teknikleri üçüncü taraflarla paylaşmama yükümlülükleri devam edecektir.
  9. Kişisel verilerin amaçları dışında kullanılmasına, yetkisiz şekilde çoğaltılmasına veya aktarılmasına sebep olacak ihmali, kusurlu veya kasıtlı davranışları tespit edilen personel hakkında idari, adli ve cezai soruşturma süreçleri başlatılır. Kişisel veri ihlaline sebebiyet veren personel, ihlal nedeniyle doğacak her türlü zararı tazmin etmekle de ayrıca yükümlüdür.

 

İşbu taahhütname belgesini okuyup kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.

Tarih                          :__ / __  /20  ___
TC Kimlik No            : _____________
Ad Soyad                  :______________
İmza                           :