HASTA AYDINLATMA METNİ

Pedodontist Çayyolu Çocuk Diş Kliniği

Diş Hekimi Dr. Dt. Miraç Sezgi Şenol Muayenehanesi tarafından, tarafınıza sunulan sağlık hizmetlerin yürütülebilmesi için, kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında işlenmektedir.

Tarafınıza sağlık hizmeti sunabilmek için işlediğimiz sağlık verileriniz, KVKK hükümleri kapsamında özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

Randevu ve kayıt formlarında işlenen kimlik, iletişim ve sağlık bilgileriniz, muhasebe işlemlerinde kullanılan finansal bilgileriniz, reçete ve tahlil sonuçlarınız, görüntü kayıtlarınız, teşhis tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık verileriniz KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında işlenmekte ve yasal sürelerde saklanmaktadır.

Bu kapsamda işlenen verileriniz mesleki sır olarak korunup, gizliliği sağlanmakta ve üçüncü taraflarla teşhis, tedavi ve bakım amaçları dışında paylaşılmamaktadır.

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin KVKK 11. Madde hükmünce sahip olduğunuz haklar:

 

  1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin başvurularınızı yazılı ve imzalı olarak Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2812. Cd. No:3 Çankaya/Ankara adresine elden veya noter kanalıyla iletebilir, sistemde kayıtlı e-posta adresiniz mevcutsa ilgili e-posta adresi üzerinden cocukdiscim@gmail.com e-posta adresine gönderebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu:

Diş Hekimi Dr. Dt. Miraç Sezgi Şenol
Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. 2812. Cd. No:3 Çankaya/Ankara